پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

Get Adobe Flash player

مقالات گروه امنیت سامانه ها

 

Opening Up The Black Box

باز نمودن قفل جعبه سیاه

دانلود

 

Preventing Piracy, Reverse Engineering, and Tampering

جلوگیری از دزدی نرم افزار، مهندسی معکوس نرم افزار و دستکاری آن

دانلود

 

Flexible Software Protection Using Hardware/Software Codesign Techniques

محافظت انعطاف پذیر از نرم افزار با استفاده از فنون طراحی هم زمان نرم افزار/سخت افزار

دانلود

 

Fast Secure Processor for Inhibiting Software Piracy and Tampering

طرح پردازنده امن سریع جهت جلوگیری از دزدی و دستکاری نرم افزار

دانلود

 

Security Strength Measurement for Dongle-Protected Software

اندازه گیری قدرت امنیت در نرم افزارهای محافظت شده با دانگل

دانلود

 

Software Protection through Anti-Debugging

محافظت نرم افزار با استفاده از روش های ضد دیباگ شدن

دانلود

 

Reconfigurable Trusted Computing in Hardware

محاسبات امن پیکره بندی پذیر در سخت افزار

دانلود

 

How Secure Are FPGAs in Cryptographic Applications?

میزان امنیت FPGA ها در پیاده سازی برنامه های کاربردی رمزنگاری چقدر است؟

دانلود