پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

Get Adobe Flash player

فهرست پایان‌نامه‌های حمایت شده توسط پژوهشکده در گروه پردازش صوت

الف: پایان‌نامه‌های دکترا

1

تعیین هویت گوینده بصورت مستقل از متن - جواد شیخ‌زادگان

پایان‌نامه دکترای مهندسی برق-مخابرات، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس، 1374.

2

بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از مدل عملکردی مغز انسان در درک گفتار – سیدعلی سیدصالحی

پایان‌نامه دکترای برق-مهندسی پزشکی، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس، 1374.

3

تجزیه و تحلیل ساختار گفته‌های زبان فارسی با استفاده از اطلاعات پروزودیک سیگنال گفتار - فرشاد الماس‌گنج

پایان‌نامه دکترای برق-مهندسی پزشکی، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس، 1377.

4

بهسازی گفتار با استفاده از روشهای ترکیبی و پردازش‌های زیرباندی – حمیدرضا ابوطالبی

پایان‌نامه دکترای مهندسی برق-مخابرات، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1382.

5

شناخت نوای گفتار زبان فارسی و کاربرد آن در بازسازی و بازشناسی رایانه‌ای گفتار – محرم اسلامی

پایان‌نامه دکترای زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1379.

6

بازنمایی واجی و آوایی زبان فارسی و کاربرد آن در بازشناسی خودکار گفتار – محمود بی‌جن‌خان

پایان‌نامه دکترای زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1374.

ب: پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد

1

طراحی مدل بازشناخت گفتار توسط شبکه‌های عصبی بر پایه پردازش وقایع گسسته سیگنال گفتار – مریم یزدیان

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1380.

2

بکارگیری اطلاعات موجود در نواحی گذرای مرز واجها به منظور افزایش توان مدلهای شبکه عصبی بازشناخت گفتار مستقل از گوینده – شهرام کرمی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1379.

3

بازشناسی گوینده مستقل از متن بر اساس گفتار تلفنی توسط شبکه‌های عصبی – افشین نوری‌وند

پایان‌نامه کارشناسی ارشد برق-مخابرات، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، 1378.

4

ارزیابی تأثیر نوسانات ناخواسته پارامترهای بازنمایی ناشی از واک بر کیفیت بازشناسی مستقل از گوینده آواها و ارائه روشهای مناسب برای رفع آنها – سیدبهراد سیدمصطفوی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1382.

5

بررسی امکان مقاوم‌سازی سیستم بازشناخت گفتار به تنوعات مختلف میکروفن و فاصله آن از گوینده – معصومه آشوری‌راد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1382.

6

مدلسازی گونه‌های تلفظی کلمات در سیستم بازشناسی گفتار پیوسته فارسی – بهرام وزیرنژاد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1382.

7

استفاده از اطلاعات زبانی در بازشناسی گفتار پیوسته فارسی – آزاده حاجی‌حسینی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1384.

8

طبقه‌بندی محتوای سیگنال‌های شنیداری به گفتاری و غیرگفتاری – محمدعلی مرادمند

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1383.

9

بررسی امکان مقاوم‌سازی مدل شبکه عصبی بازشناخت گفتار نسبت به تغییرات سرعت بیان – سیدرضا معراجی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1382.

10

توسعه و بهبود کیفیت روشهای رایج استخراج پارامترهای بازنمایی در سیستم‌های بازشناسی گفتار – مهدی رحیمی‌نژاد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1381.

11

بکارگیری مشخصه‌های گوینده درجهت بهبود کیفیت مدلهای بازشناخت گفتار- کاظم کریمی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1381.

12

مدلسازی اثرات هم‌تولیدی آواها در یک مدل شبکه عصبی بازشناخت گفتار – لیلا انصاری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1382.

13

تبدیل گفتار با استفاده از شبکه‌های عصبی – محسن سلیمانی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق-مخابرات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، 1381.

14

بهبود دقت بازشناسی واجهای درون‌طبقه‌ای در گفتار پیوسته فارسی – هادی کلانتری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد برق-مخابرات، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، 1379.

15

دسته‌بندی همخوانهای انفجاری گفتار فارسی بر اساس نحوه تولید آنها و تبدیل ویولت – محدثه نصرتی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1381.

16

بررسی و پیاده‌سازی سنتزکننده‌ای مناسب برای گفتار فارسی – حمیدرضا ابوطالبی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد برق-مخابرات، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف، 1377.

17

بازشناخت مقاوم گفتار نسبت به تنوعات مختلف گوینده در شبکه‌های عصبی بازشناسی گفتار – ایثار نژادقلی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1382.

18

استفاده از الگوهای میکروپروزودیک گفتار پیوسته فارسی جهت تقطیع کلمات – فرهاد دهقان

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1379.