پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

Get Adobe Flash player

فهرست مقالات گروه پردازش صوت

1

 

آموزش رايانه‌اي تلفظ واج‌هاي زبان فارسي به‌صورت صوتي ـ تصويري

محمد رضايي، محمود بي‌جن‌خان، وحيد صادقي

2

 

آموزش و بازشناسي خودكار طبقات واجي در گفتار پيوسته فارسي با استفاده از منطق فازي

محمود بي‌جن‌خان، محمدعلي غفوريان

3

 

استخراج اتوماتيك فركانس پيچ با دقت بالا و بكارگيري آن درتعيين هويت گروهي گويندگان به‌صورت مستقل از متن

جواد شيخ‌زادگان، محمود تبياني، مجتبي لطفي‌زاد، محمودرضا روحاني

4

استخراج خودكار قواعد تلفظي و توليد گونه‌هاي آوایي كلمات براي بكارگيري در بازشناسي گفتار پيوسته فارسي

بهرام وزيرنژاد، فرشاد الماس‌گنج، محمود بيجن‌خان

5

 

استخراج قواعد حاكم بر الگوهاي ورودي توسط شبكه‌هاي عصبي PCA غيرخطي

ليلا انصاري، سيدعلي سيدصالحي

6

 

استخراج و بررسي اطّلاعات معنايي و معيارهاي اطمينان كلمات از متون فارسي و استفاده از آن در بازشناسي گفتار پيوسته فارسي

آزاده حاجي‌حسيني، فرشاد الماس‌گنج

7

 

استفاده از سيگنال زمان كوتاه گفتار نرماليزه شده به فاز در اندازه‌گيري شباهت و سنتز مجدد گفتار

سيدعلي سيدصالحي، سيداحمد معتمدي، سيدمحمدرضا هاشمي گلپايگاني، محمدحسن قاسميان

8

 

بازسازي مجدد گفتار از پارامترهاي بازنمائي طيفي ادراكي  (LHCB)

ليلا انصاري، سيدعلي سيد‌صالحي

9

 

بازشناخت مستقل از گويندة واجهاي گفتار پيوستة فارسي با استفاده از ويژگي‌هاي توليدي

سيدعلي سيدصالحي، سيداحمد معتمدي، محمد بي‌جن‌خان

10

 

بازشناسي كلمات با استفاده از روش‌هاي رياضي برنامه‌ريزي پويا و خصوصيات پروزوديك گفتار پيوستة فارسي

فرشاد الماس‌گنج، سيدمحمدرضا هاشمي گلپايگاني، محمود بي‌جن‌خان، كارولوكس، محمدحسن قاسميان

11

 

بازشناسی گفتار پيوسته فارسی بر مبنای مدل سازی وقایع گسسته صوتی

مريم يزديان، سيدعلي سيد صالحي، محمود بی­جن­جان

12

 

بازشناسی گفتار توسط شبکه‌های عصبی مدولار بر مبنای بکارگيري توأم نواحی صوتی يکنواخت و گذرا

سيدعلي سيدصالحی

13

 

بازشناسي مرزهاي نحوي جملات زبان فارسي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي تركيبي

فرشاد الماس‌گنج، سيدمحمدرضا هاشمي گلپايگاني، محمود بي‌جن‌خان، كارو لوكس، محرم اسلامي

14

 

بازشناسی واج های گفتار پيوسته فارسی بوسیله شبکه های عصبی بصورت مستقل از گوينده با ترکژب اطلاعات نواحی گذرا و يکنواخت واج‌ها

شهرام کرمی، سيدعلي سيدصالحی

15

 

بازشناسی هجای تکيه برکلمات فارسی با استفاده از خصوصيات ميکروپروزودی و آوائی هجا

فرهاد دهقان دهنوی، فرشاد الماس گنج

16

 

بررسي درجة اهميت واجهاي زبان فارسي گفتاري و تعيين ترتيب آنها از نقطه نظر بازشناسي گوينده

جواد شيخ‌زادگان، محمود تبياني، مجتبي لطفي‌زاد، محمودرضا روحاني

17

 

بررسي عملكرد شبكه عصبي پس انتشار خطاي زماني (TDBP) در بازشناخت مستقل از گوينده واجهاي فارسي

سيدعلي سيد‌صالحي، سيداحمد معتمدي، سيدمحمدرضا هاشمي گلپايگاني، محمدحسن قاسميان

18

 

بررسي عملكرد شبكه عصبي در بازشناسي واكه‌ها با استفاده از تعليم مسير و بكارگيري پارامترهاي نرماليزه به فاز و بانك فيلترها با باندهاي بحراني

 

سيدعلي سيدصالحي، سيداحمد معتمدي، سيدمحمدرضا هاشمي گلپايگاني، محمدحسن قاسميان

19

 

بهسازی گفتار آغشته به نویز غیرایستان توسط شبکه‌های عصبی

 

لیلی انصاری، سیدعلی سیدصالحی

20

 

پياده سازی يک سنتز کننده اتصالی گفتار برای زبان فارسی

 

حميدرضا ابوطالبی، محمود تبيانی

21

 

تشخيص هويت گوينده مستقل از متن با استفاده از گفتار تلفنی توسط شبکه‌های عصبی

افشين نوری­وند

22

 

تقطيع اتوماتيك سيگنال گفتار فارسي در سطوح واجها

جواد شيخ‌زادگان، محمود تبياني، مجتبي لطفي‌زاد، محمودرضا روحاني

23

 

تقطيع واژگاني جملات فارسی با استفاده از مشخصات Prosodic سيگنال گفتار پيوسته فارسي

فرشاد الماس‌گنج، سيدمحمدرضا هاشمي گلپايگاني، حسن زند

24

 

تعیین آغازه دوره تناوب گام از روی منحنی ارتعاش تارآواها

حمیدرضا ابوطالبی، محمود تبیانی

25

 

جايگاه تکيه زير و بمي و اهميت آن در پردازش گفتار

محرم اسلامی، محمود بی­جن­خان

26

 

جبران تنوعات گوينده در شبكه‌هاي عصبي بازشناخت گفتار به روش تنظيم ورودي

ايثار نژادقلي، سيدعلي سيدصالحي

27

 

شنوا-1: سيستم بازشناسي گفتار پيوسته فارسي

فرشاد الماس‌‌گنج، سيدعلي سيدصالحي، محمود بي‌جن‌خان، حسين ثامتي، جواد شيخ‌زادگان

28

 

طراحي ‌و پياده‌سازي يك آشكار‌ساز فعال شدن صدا  (VAD)

محمدرضا اصغري بجستاني، جواد شيخ‎زادگان، حميدرضا شجاع مؤدب

29

طراحی و پیاده‌سازی کدکننده صوتی با نرخ بیت بسیار پایین

محمدمهدی همایون‌پور، عباس کوچاری، سیدمصطفی موسوی، سینا ایران‌نژاد، مجید نم‌نبات، جهانشاه کبودیان، جواد شیخ‌زادگان، حمیدرضا شجاع مودب

30

کاربرد خاصيت ميکروپروزوديک تکيه نسبی هجاها در باز شناسی گفتار پيوسته فارسی

فرشاد الماس‌گنج

31

كاربردهاي اطلاعاتي علوم و تكنولوژي گفتار

جواد شيخ‌زادگان

32

كشش جبراني واكه‌ها در گويش فارسي تهراني

محمود بي‌جن‌خان

33

گامي در جهت تبيين عملكرد مغز انسان و شبكه‌هاي عصبي بوسيلة نگاشتهاي غيرخطي نواحي در فضاهاي با ابعاد زياد

سيدعلي سيدصالحي، سيداحمد معتمدي، سيدمحمدرضا هاشمي‌گلپايگاني، محمدحسن قاسميان

34

 

مقايسه عملکرد انواع روش­های استخراج پارامترهای بازنمايي و روش‌های نرماليزه در به کارگيري باز شناسی مستقل از گوينده گفتار

 

مهدی رحيمي نژاد، سيدعلي سيدصالحی

35

 

مقايسه عملكرد شبكه عصبي در يادگيري واكه‌ها، متكي و غير متكي به‌گوينده، با استفاده از چند بازنمائي الهام گرفته از مدل شنوائي

 

سيدعلي سيدصالحي، سيداحمد معتمدي، سيدمحمدرضا هاشمي گلپايگاني، محمدحسن قاسميان

36

 

نحو و واج شناسی

 

محرم اسلامی

37

 

نقش فورمنت دوم در جداسازی هم­خوان­های انفجاری واک­دار فارسی

 

محدثه نصرتی، فرشاد الماس گنج، محمود بی‌جن‌خان

38

 

واج به عنوان يك عنصر زباني، شناختي و پردازشي

 

محمود بي‌جن‌خان، سيد‌علي سيد‌صالحي

39

 

واژه‌گزيني و واج‌آرايي

 

دكتر محرم اسلامي، دكتر محمود بي‌جن‌خان

40

 

يك سيستم آشكارساز گوينده‌ مبتني بر مدل مخلوط گاوسي براي جستجوي مستندات گفتاري در محيط‌هاي واقعي و عملياتي

 

جهانشاه كبوديان، جواد شيخ‌زادگان، حميدرضا شجاع‌مؤدب

41

 

يك سيستم جستجوگر كلمات مبتني بر مدل پنهان ماركف با دايرة لغات نامحدود براي جستجوي مستندات گفتاري در محيط‌هاي واقعي و عملياتي

جهانشاه كبوديان، جواد شيخ‌زادگان، حميدرضا شجاع‌مؤدب

42

 

A Hybrid Statistical Model to Generate Pronunciation Variants of Words

B. Vazirnezhad, F. Almasganj, M. Bijankhan

43

 

A Method for Lexical Access Using Prosodic and Articulatory Features

 

F. Almasganj, S.M.R. Hashemi Golpayeganl, M. Bijankhan, S. A. Seyyed Salehi

44

 

An Efficient Text-Independent Speaker Identification System for Short Utterances

 

J. Sheikhzadegan, M.R. Roohani, S.A. Seyyed Salehi

45

 

FARSDAT – The Speech Database of Farsi Spoken Language

 

M. Bijankhan, J. Sheikhzadegan, M.R. Roohani, Y. Samareh, C. Lucas, M. Tebyani

46

 

Modeling Phones Coarticulation Effects in a Neural Network Based Speech Recognition System

 

L. Ansary, S.A. Seyyed Salehi

47

 

Speaker classification by Neural Network for short utterances Using Phoneme Groups in Farsi

J. Sheikhzadegan, M. Tebyani, M. Lotfizad, M.R. Roohani

48

 

Tfarsdat – The Telephone Farsi Speech Database

 

M. Bijankhan, J. Sheykhzadegan, M.R. Roohani, R. Zarrintare, Seyyed Z. Ghasemi, M.E. Ghasedi

49

 

A Neural Network Speech Recognizer Based on the Both Acoustics Steady Portions and Transitions

 

S.A. Seyyed Salehi

50

 

Farsi Vowel Compensatory Lengthening: An Experimental Approach

 

M. Bijankhan

51

 

A Neural Network Modeling for Stressed Syllable Recognition of Farsi Words

 

F. Almasganj, F. Dehghan Dehnavi, M. Bijankhan

52

 

Automatic Spoken Language Identification Based on ANN Using Fundamental Frequency and Relative Changes in Spectrum

 

J. Sheikhzadegan, M.R. Roohani

53

 

Implementation of a Text-To-Speech System for Farsi Language

 

H.R. Abutalebi, M. Bijankhan

54

 

A New Segmentation Algorithm Combined with Transient Frames Power for Text-Independent Speaker Verification

 

R. Saeidi, H.R. Sadegh Mohammadi, R. Rodman, T. Kinnunen

55

Combined Inter-Frame and Intra-Frame Fast Scoring Methods for Efficient Implementation of GMM-Based Speaker Verification Systems

H.R. Sadegh Mohammadi, R. Saeidi, M.R. Rohani, R. Rodman