پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

Get Adobe Flash player

مبحث رمز و تحليل رمز يكي از پركاربردترين مباحث ويژه پژوهشي و تحقيقاتي مي‌باشد و داراي شاخه‌هاي مختلف رمزهاي متقارن (اعم از كلاسيك، قالبي، دنباله‌اي) و رمزهاي نامتقارن يا كليد عمومي و ... است. هدف از تشكيل گروه پژوهشی رمز و آناليز سيگنال‌ در پژوهشكده پردازش هوشمند علائم ايجاد بستر مناسب جهت فعاليت در اين زمينه و تعريف و اجراي پروژه‌هاي كاربردي مورد نياز در اين راستا بوده است.