پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

Get Adobe Flash player
beach
beach
beach
beach
beach
beach
beach
beach

 

 این پژوهشکده فعالیت جدی خود را از اواسط سال 1371 در زمینه های مختلف پردازش سیگنال،شروع و با توسعه فعالیت هایش در طی چند سال بعد ، موافقت اصولی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری را در سال 1377 و موافقت قطعی وزارتخانه مذکور را در سال 1382 برای ادامه فعالیت رسمی پژوهشکده با شش گروه تحقیقی را اخذ کرد.

 

اهداف

1-      توسعه و گسترش پژوهش در زمینه پردازش علائم ارتباطی و زیستی

2-      زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیت های پژوهشی مرتبط

3-      دستیابی به راهبردهای توسعه ای نتایج طرح های پژوهشی در زمینه پردازش علائم